Làm việc chăm chỉ thì chắc chắn sẽ thành công?

CẤT CÁNH