Đời bạn LÊN VOI hay XUỐNG CHÓ là do ai mà ra?

CẤT CÁNH